Съвременните открити рудници са сложни и динамични добивни системи, които непрекъснато менят своето положение във времето и пространството и взаимодействат със стохастически променяща се обстановка. Както всяко инженерно съоръжение, откритият рудник се изгражда, функционира и ликвидира съгласно предварително изготвен дългосрочен проект.

Поради тази причина, наличието на актуална и пълна информация е жизненоважно условие за оптималното управление на рудника.

В най-общи линии, информацията в открития рудник може да се раздели на три големи класа – маркшайдерска, геоложка и технологична. От тях, най-голямо значение има маркшайдерската информация, която координира в буквалния и в преносния смисъл, цялата останала информация за рудника.

Маркшайдерската информация се събира с високотехнологични инструменти. Всеки от тях разполага и със софтуер за първична обработка на получените данни. За представяне (основно визуализация!) и съхранение се използват компютърни графични системи от типа AutoCAD Civil 3D. Тези решения, обаче, не са насочени към създаване на информационна основа за оптимално управление на минните работи, вкл. и оперативно управление в реално време.

Затова, на определен етап от развитие е целесъобразно да се премине от натрупана информация към организиран числен модел, който да осигури надеждна основа за управлението на обекта.

Цялостното решаване на задачите при минното планиране се базира на подходящо структурирана и гъвкава информационна основа. Целта е да се осигури обща (за всички специалисти) основа, която позволява съвместна работа при решаване на специфични задачи от областта на планирането и управлението на минните работи (за период година – месец – десетдневка).

Организирането и управлението на информацията трябва да се извършва от база от данни, а съхранението да се извършва на сървър.

Основен елемент в системата е „численият модел“. Организирането на числените модели се извършва чрез следните параметри.

  1. Наименование на модела, отдел, който отговаря за неговото актуализиране, характер – постоянен (напр. маркшайдерски модел), временен (напр. модел при строителсвто на съоръжение) и др.
  2. Права по отдели/потребители за:
    a. актуализация;
    b. ползване като основа;
    c. копиране и др.

  3. Поддръжка на версии на моделите, т.е. проследяване на всяка промяна, от кой специалист е направена, дата и час, коментар (забележка) с описание на промените и т.н.

Моделите са динамични, т.е. в процеса на работа могат да се добавят нови, да се променят параметри, да се архивират и т.н.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *