Стартиране на модула за анализи се осъществява чрез бутоните Анализи БД и Анализи Обект (фиг. 1).

deformations-1
Фиг. 1. Избор на режим на работа и инструменти за вмъкване на данни. БД (ляво), локален обект (дясно)
В основният прозорец се зареждат данните за наличните измервания във формата на календар, който показва дните и часовете, в които има измервания. Прозореца също така съдържа и списък с реперите.

deformations-2
Фиг. 2. Основен екран за започване на анализи
Реперите могат да бъдат групирани като активни и неактивни.

За анализите трябва да бъдат избрани начален и краен период (чрез десен бутон върху часа под съответната дата и избиране на начален или краен период) и репер(и) (чрез отмятане на репера в прозореца вдясно).

Дните, в които има измервания се показват с по-дебел шрифт в календата.

При анализи с използването на среднодневни стойности се избира произволен час по съответните дати.

При активиране на началния екран стават достъпни следните менюта.

1. Данни: задаване и превключване между активни и неактивни репери; преглед на метеорологични данни и пукнатини (от това меню става и въвеждането на пукнатините, както може да бъдат редактиране и метеорологичните данни).

deformations-3
По подразбиране всички репери са активни. За промяна на групата на репер се слага отметка в основния прозорец и от подменю Управление се избира Неактивен или Активен.
2. Премествания: анализ на скорости и премествания; опциите са дименсия за скоростта, използване на всяко отделно измерване или среднодневни стойности, опция по периоди. Стартирането на анализа става от бутона Покажи премествания.

deformations-4
3. Деформации: анализ на деформациите; опциите са отново подробни или средно дневни стойности на координатите. Стартира се с бутона Покажи деформации.

deformations-5

4. Апроксимация: корелационен анализ и анализ чрез случайни функции; отново съществува опция за среднодневни стойности.

deformations-6

За корелационен анализ се избират параметрите X и Y, които могат да бъдат ΔX, ΔY, ΔH, S и метеорологичните данни (температура, валежи и др.). Трябва да бъде избран само един репер.

За анализ чрез случайни функции се избира само параметъра Y, който може да има същите стойности. Трябва да бъде избран повече от един репер.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *