About the Book

Монографията разглежда задачите, проблемите и решенията свързани с автоматизираното планиране на развитието на минните работи в откритите рудници.

Рудникът е добивна система, която непрекъснато се „придвижва“ в пространството и това е наложило перманентното препроектиране (планиране) на развитието на минните работи. За жалост, в тази област все още не се използват интелектуалните възможности на компютърните решения.

Авторите си поставят задачата да посочат на нашата минна общественост предимствата на информационните технологии и в тази област.

Изложението е организирано във въведение, дванадесет глави, обединени в три раздела, и заключение.

Във въведението се изяснява същността на темата и се разглеждат моделите, които са залегнали в нейните основи, вкл. и специализираната система за минно планиране CADMin. Раздел първи дефинира и разглежда конкретни решения при планирането на развитието на минните работи като вероятностна нелинейна и многокритериална задача. Във втория раздел са посочени някои начини за осъществяване на обратната връзка в управлението на открития добив на подземни богатства. Раздел трети показва възможностите на метода на стохастичното моделиране („Монте Карло“), чиято философия най-добре отговаря на същността на минното производство. Заключението е опит за обобщаване на идеите и решенията в монографията.

Монографията е предназначена за широк кръг специалисти, които работят в открития добив на подземни богатства, на първо място – тези, в областите на минното планиране и информационните технологии. Може да се ползва и като учебно пособие за магистрантите и докторантите в професионалните направления свързани с разглежданата тематика.

Details
Authors: , ,
Tag: Recommended Books
Publisher: УИ
Publication Year: 2013
ASIN: 1502480093
ISBN: 9789543532261
Order Now
Buy from Amazon
Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."