Заменя дъговите сегменти от полилиния с линейни участъци. Потребителят има възможност да избере броя на хордите, респ. точността.

Available at Autodesk Exchange Apps Store

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *