Управление в CAD средата

Информацията за моделите и инструментите за тяхното управление са организирани в палитра (palette) (фиг. 1), която се обновява в реално време. Поддържаните от системата “host” CAD продукти са AutoCAD, AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Map, DWG TrueView, ZwCAD. Структурата на моделите е организирана по отдели и групи (фиг. 1). Информацията за всеки модел включва отдел (1), […]

Read More

Въведение

Съвременните открити рудници са сложни и динамични добивни системи, които непрекъснато менят своето положение във времето и пространството и взаимодействат със стохастически променяща се обстановка. Както всяко инженерно съоръжение, откритият рудник се изгражда, функционира и ликвидира съгласно предварително изготвен дългосрочен проект. Поради тази причина, наличието на актуална и пълна информация е жизненоважно условие за оптималното […]

Read More