CADMinPolylineRemoveArcSegments (command)

Заменя дъговите сегменти от полилиния с линейни участъци. Потребителят има възможност да избере броя на хордите, респ. точността.

Read More