CADMinDivideParcel (Command)

Командата служи за отделя на площ от по-голяма такава. Въвежда се толеранс и репер на линия. Използва се оригинален алгоритъм.

Read More

CADMinPolylineRemoveArcSegments (command)

Заменя дъговите сегменти от полилиния с линейни участъци. Потребителят има възможност да избере броя на хордите, респ. точността.

Read More